Retail Network Drug Stores

Bột cao khô Hoàng Cầm

  • Bột cao khô Hoàng cầm( Extractum Scutellariae siccus)
1. Tên sản phẩm: Bột cao khô Hoàng cầm( Extractum Scutellariae siccus)

2. Thành phần: Bột cao khô Hoàng cầm(Extractum Scutellariae siccus)

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: Túi 5kg; 15kg; 25kg. Đóng trong túi phức hợp nhôm.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm Công ty cổ phần Dược Liệu Việt Nam (VIETMEC)


Yêu cầu về an toàn thực phẩm:
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu ầu về an toàn thực phẩm theo:
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 8-2:2011/BYT( quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với  giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm). Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm. Quyết định số 46/2017/QĐ-BYT quy định giới hạn tối đa ô nhiễm vi sinh vật và hóa học trong thực phẩm( đối với thực phẩm chức năng).
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second
1