Retail Network Drug Stores

Bột cao khô Hồng Hoa

  • Bột cao khô Hồng hoa( Extractum Flos Carthami tinctorii siccus)     
1.Tên sản phẩm: Bột cao khô Hồng hoa( Extractum Flos Carthami tinctorii siccus)              
                                                                           
2.Thành phần: Bột cao khô Hồng hoa( Extractum Flos Carthami tinctorii siccus)     
                                                                                                 
3.Thời hạn sử dụng sản phẩm: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.                      
                                  
4.Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: Túi 1kg; 2kg; 3kg; 5kg; 10kg; 15kg;20kg; 25kg. Đóng trong túi phức hợp nhôm.
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second
1