Retail Network Drug Stores

Bột cao khô Nghệ vàng

  • Bột cao khô Nghệ vàng( Extractum Curcumae longae siccus)                 
1.Tên sản phẩm: Cao khô Nghệ vàng( Extractum Curcumae longae siccus)                                                                                        
2.Thành phần: Cao khô Nghệ vàng( Extractum Curcumae longae siccus)                                                                                                       
3.Thời hạn sử dụng sản phẩm: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.                                                        
4.Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: Túi 1kg; 2kg; 3kg; 5kg; 10kg; 15kg;20kg; 25kg. Đóng trong túi phức hợp nhôm.
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second
1