Retail Network Drug Stores

Bột cao khô Tâm sen

  • Bột cao khô Tâm sen (Extractum Embryo Nelumbinis siccus)
1.Tên sản phẩm: Cao khô Tâm sen ( Extractum Embryo Nelumbinis siccus)    
                                                                                    
2.Thành phần: Cao khô Tâm sen ( Extractum Embryo Nelumbinis siccus)
                                                                                                      
3.Thời hạn sử dụng sản phẩm: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.    
                                                    
4.Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: Túi 1kg; 2kg; 3kg; 5kg; 10kg; 15kg;20kg; 25kg. Đóng trong túi phức hợp nhôm.

Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu ầu về an toàn thực phẩm theo:

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 8-2:2011/BYT( quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với  giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm). Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm. Quyết định số 46/2017/QĐ-BYT quy định giới hạn tối đa ô nhiễm vi sinh vật và hóa học trong thực phẩm( đối với thực phẩm chức năng).

 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second